Realizált:

 1. Digitálny RTG prístroj s príslušenstvom a PACS systémom pre mesto Veľký Meder
 2. Pamätné tabule - Srbský cintorín
 3. Tlač periodika „Veľkomederský hlásnik - Nagymegyeri hírmondó“
 4. Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace služby
 5. Zabezpečenie pekárenských výrobkov pre
 6. Zabezpečenie mlieka a mliečnych výrobkov pre školské jedálne
 7. Zabezpečenie trvanlivých potravín pre školské jedálne
 8. Zabezpečenie zeleniny, ovocia a trvanlivých potravín pre školské jedálne
 9. Zabezpečenie čerstvého kuchynsky opracovaného mäsa (okrem hydiny) a mäsových výrobkov pre školské jedálne
 10. Údržba okrasných drevín, ruží, trvaliek a ostatných kvetinových záhonov
 11. Celoplošná deratizácia na území mesta Veľký Meder
 12. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb verejného obstarávania
 13. Protipožiarne dvere ZŠ B. Bartóka Veľký Meder
 14. Dodávka čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb pre mesto Veľký Meder
 15. Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre mesto Veľký Meder
 16. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu - II. etapa rekonštrukcia pôvodnej stavby
 17. Vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí: BK-1/2019 pre projekt KANALIZÁCIA IŽOP
 18. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Veľký Meder - RTG pracovisko - stavebné práce
 19. Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ J.A.K. Veľký Meder - stavebné práce
 20. Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ J.A.K. Veľký Meder - výmena kuchynských zariadení
 21. Zabezpečenie technológie do prečerpávacej stanice odpadových vôd - obytná zóna Veľký Meder
 22. Zariadenie interiéru pre MŠ v pôsobnosti mesta Veľký Meder
 23. Rekonštrukcia strechy a bleskozvodov MsKS M. Corvina Veľký Meder
 24. Výstavba výtlačnej časti kanalizácie (vetva V1) z m.č. Ižop do PČS - Obytná zóna Veľký Meder
 25. Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder

 

Folyamatban:

 1. Rozšírenie kamerového systému v meste Veľký Meder (dotácia MVSR)
 2. Vypracovanie žiadosti o NFP v súlade s výzvou SIEA ako SO pre OP Kvalita životného prostredia na predkladanie žiadostí, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 k projektu s názvom: „Rozvoj energetických služieb v meste Veľký Meder“

 

 

Előkészítés alatt:

 1. Zníženie energetickej náročnosti MŠ nám. B. Bartóka Veľký Meder - výmena okien
 2. Výstavba prečerpávacej stanice odpadových vôd v m.č. Ižop
 3. Výstavba gravitačnej časti kanalizácie (stoka A) v m.č. Ižop - ulica Konvalinková
 4. Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu: II etapa – rekonštrukcia pôvodnej stavby
 5. Moderným kamerovým systémom vo Veľkom Mederi - III. etapa (dotácia MVSR)
 6. Moderným kamerovým systémom vo Veľkom Mederi - III. etapa - ( investícia mesta)
 7. Vypracovanie žiadosti o dotáciu v súlade s výzvou Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí - činnosť A3
 8. Vypracovanie žiadosti o dotáciu v súlade s výzvou Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí - činnosť C1 v kombinácii s činnosťou C3
 9. Audit individuálnej účtovnej závierky (IUZ) a konsolidovanej účtovnej závierky (KUZ) mesta Veľký Meder
 10. Vypracovanie vyúčtovania dotácie z Programu Europe for Citizens, akcia Town Twinning
 11. Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov
 12. Vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo Veľkom Mederi
 13. Publicita projektu "Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder" -