transparent

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider01.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider02.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider03.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider04.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider05.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider06.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider08.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider09.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider10.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider11.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider12.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider14.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider15.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider16.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider17.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider18.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider19.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider20.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider22.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider23.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider24.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider25.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider27.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider30.png

Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9,  932 01 Veľký Meder

v súlade s legislatívou - § 11 zákona 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

oznamuje

že v rámci implementácie národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy/ MRK II vytvorí pracovné podmienky pre jedného pedagogického asistenta pri MŠ.

V nadväznosti na vytvorenie Podpory inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy národného projektu MRK II začína implementácia tohto modelu na vybraných materských školách, ktoré sú zapojené do národného projektu.

Cieľom je obsadiť pozície pedagogického asistenta, ktorí ovládajú materinský jazyk detí z prostredia MRK a ktorí sa budú podieľať na implementácií inkluzívneho modelu vzdelávania priamo v prostredí materských škôl a svojou priamou účasťou budú nápomocní pri adaptácií detí z MRK na prostredie školy a pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia týchto detí.

Miesto výkonu práce: MŠ Námestie Bélu Bartóka č. 49 Veľký Meder – zapojená do národného projektu

Druh pracovného pomeru: „pedagogický asistent - asistent učiteľa“ interný zamestnanec na pracovnú zmluvu

Termín nástupu: október 2014

Predpokladaná doba pracovného pomeru: do 31.augusta 2015

Počet obsadených miest: jedno miesto pedagogického asistenta

Podmienky obsadenia pozície:
Zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity zabezpečí obsadenie pozície „pedagogický asistent - asistent učiteľa“ v zmysle nasledovných podmienok , ktoré musí asistent učiteľa spĺňať:

a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre, ktoré môže uchádzač absolvovať aj počas prijatia do pracovného pomeru.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
d/ ďalšie predpoklady:
• Jazykové znalosti: odporúčaným kritériom je znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský) samozrejmosťou je ovládanie štátneho jazyka.
• Zdravotná spôsobilosť
• Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite a komunite, asistent učiteľa, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce, komunitná práca.
• Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, permanentná spolupráca a prítomnosť v komunite je podmienkou.
• Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť.
e/ K žiadosti o prijatie do pracovného pomeru treba priložiť:
• súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný životopis,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti

Proces výberu pedagogických asistentov:
Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky sa môžu o voľnej pracovnej pozícii priamo informovať na Mestskom úrade vo Veľkom Mederi, resp. u riaditeľa Materskej školy na Námestí Bélu Bartóka č. 49 vo Veľkom Mederi.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 12. septembra 2014 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – pedagogický asistent MŠ – neotvárať“ poštou na adresu: Mesto Veľký Meder, Mestský úrad, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder alebo osobne do podateľne Mestského úradu Veľký Meder.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený písomne.

Ing. Néveri Alexander
primátor mesta


Zoznam materských škôl zapojených do NP je zverejnený na stránke www.npmrk2.sk a na stránke Úradu splnomocnenca pre rómske komunity www.romovia.vlada.gov.sk .

Prípadné bližšie informácie a usmernenia:
Mgr. Jozef Červeňák
Národný koordinátor projektových aktivít
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
+421 907 938 010

Prípadne:
Mgr. Tímea Kardoš PhD.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
www.romovia.vlada.gov.sk.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
+421 907 242 770

POČASIE

Fair

16°C

Veľký Meder

Fair

Humidity: 77%

Wind: 8.05 km/h

 • 1 Aug 2015

  Cloudy 27°C 14°C

 • 2 Aug 2015

  Cloudy 24°C 14°C

DÔLEŽITÉ ODKAZY

kalendarakcii

busz banner

zahradkral kertmester

rozhlas

zmluvysk

zmluvympbh

dhz vm baner

 

logo-navsteva-lekara

inkubator

OFICIÁLNE VIDEO

oficialne video