12.3.2018

Milí obyvatelia

MO Slovenského Červeného kríža oznamuje darcom krvi, že dňa 14.marca 2018 v stredu organizuje v Dunajskej Strede odber krvi. Odchod bude o 7.30 hod. spred  Billy. Každého darcu srdečne očakávajú.

12.3.2018

Milí obyvatelia

SKITUS Automotive s.r.o. hľadá operátorov a kontrolórov kvality do Maďarska, Pápa. Hodinová mzda je 3,50 € netto + prémie. Ubytovanie, doprava sú zabezpečené.

Ďalej hľadajú operátorov do Jasplastik s.r.o. Galanta. Hodinová mzda je 3,30 € netto + nočné, víkendové, sviatočné príplatky + stravné lístky + bonus 50 €. Doprava je zabezpečená.

Záujemcovia sa môžu informovať na tel. čísle 0915 828 858, 0905 829 020, osobne v Okoličnej na Ostrove č.437 alebo v Tržnici na 1. poschodí.

2.3.2018

Milí obyvatelia

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva vo Veľkom Mederi zvoláva náhradnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 14.marca 2018 o 16.00 hod. v malej zasadačke MsKS Veľký Meder.

12.2.2018

Milí obyvatelia

MO Slovenského rybárskeho zväzu vo Veľkom Mederi pozýva svojich členov na výročnú a volebnú členskú schôdzu dňa 18.februára 2018 v nedeľu o 9.00 hod. do kultúrneho domu. So sebou si prineste členský preukaz.

12.2.2018

Milí obyvatelia

Primátor mesta Veľký Meder zvoláva 1.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi 14.februára 2018 v stredu o 16.00 hod. do divadelnej sály MsKS.

6.2.2018

Milí obyvatelia

Základná škola J.A.Komenského vo Veľkom Mederi oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov na škole prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 7.2.2018 (streda) do 9.2.2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 12.2.2018 (pondelok). Zároveň Vám oznamujeme, že v týchto dňoch nebude zabezpečená ani prevádzka školského klubu detí.

 

1.2.2018

Milí obyvatelia

MO Červeného kríža Vás srdečne pozýva na tradičný ples 10.februára 2018 do kultúrneho domu vo Veľkom Mederi.

Vstupné 14 €, hudba – Régi csibészek Music Trio.

Lístky sa dajú zakúpiť : Piroska Fülöp 0908151314, Sándor Hír 0907216581 a Eva Šušíková 0905917681

26.1.2018

Milí obyvatelia

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. oznamuje verejnosti, že z dôvodu chrípkovej epidémie od 26.1.2018 až do odvolania platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach.

26.1.2018

Milí obyvatelia

PREVÁDZKOVATELIA MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA – POZOR!

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sú povinní oznámiť každoročne do 15. februára Mestskému úradu vo Veľkom Mederi, oddeleniu životného prostredia, spotrebu palív a surovín za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú, ale aj ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok na predpísanom tlačive. Výšku poplatku mesto určí na základe prílohy č. 2 k VZN č. 176 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch.

Tlačivo si je možné vyzdvihnúť na Mestskom úrade, budova C, oddelenie životného prostredia počas úradných hodín

 

22.1.2018

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe

Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy podľa  par.43 Zák.č. 251/2012 Z.z.

Orezy listnatých drevín je možné realizovať vo vegetačnom období od 1.4 do 30.9. Výrub je možné vykonávať mimo vegetačného obdobia.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad orezu a výrubu drevín je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na tel. č. 031/557 3225 - Dezider Kubicsek

18.1.2018

Milí obyvatelia

Mestský úrad vo Veľkom Mederi oznamuje obyvateľom, že dňa 30.1.2018 o 16.00 hod. sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutoční premietanie filmov s enviromentálnou tematikou v rámci regionálnej tour festivalu EKOTOPFILM - ENVIROFILM, vďaka ktorým môžete získať cenné informácie o súčasnom stave životného prostredia a našich vyhliadok do budúcna. Súčasťou podujatia budú aj prednášky a besedy na tému odpadového hospodárstva - triedenie a recyklácia odpadov a iné otázky súvisiace s ekologickým myslením.

Vstup na podujatie je voľný, každého srdečne očakávajú

21.12.2017

Milí obyvatelia, 

Rozlúčme sa so starým rokom!

Mestská samospráva vo Veľkom Mederi  Vás pozýva na silvestrovský ohňostroj na námestí Bélu Bartóka.

Príďte spoločne s nami sa rozlúčiť so starým rokom 2017 a zároveň sa zabaviť pri diskohudbe.

22.00 – diskohudba

00.15 – Novoročný ohňostroj

00.30 – 02.00 – diskohudba

1. januára 2018 od 17.00 hodín očakávame rodiny s deťmi, dospelých a malých z mesta na novoročný ohňostroj.

Novoročný príhovor bude mať primátora mesta Samuel Lojkovič.

Stretnime sa na námestí Bélu Bartóka!

21.12.2017

Milí obyvatelia, 

KONCOROČNÝ BEH 2017

Mestská samospráva a Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Mederi pozýva každého záujemcu na  Koncoročný beh, ktorý sa uskutoční dňa 30.12. 2017 (sobota) od 9.00 hod.       Zraz účastníkov je od 8.30 hodín.  Pre pretekárov je štartovné bez poplatku!

Štart a Cieľ: Termálne kúpalisko Veľký Meder.

Všetkých účastníkov čaká malé občerstvenie – čaj a varené víno a voľný vstup do areálu termálneho kúpaliska